СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ

НА УЧИЛИЩЕТО

ПРЕЗ ПЕРИОДА 2010 – 2013 ГОДИНА

 

Настоящата стратегия е актуализирана с

Решение на Педагогическия съвет

протокол № 1 от 16.ІХ.2013 година.

 

Съвременните тенденции в областта на образованието изискват от училището, като институция, да създаде предпоставки за усвояване на знания и умения, реално приложими в професионалната реализация на младите хора, да провокира максимално разгръщане на творческия им потенциал, да възпита свободни личности, притежаващи необходимите за развитото гражданско общество качества и достойнства.

         Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас се характеризира с устойчиви високи резултати в образователно -възпитателния процес и художествено -творческата дейност. Доказателство за това са множеството награди на ученици от регионални, национални и международни конкурси, традиционно добрите резултати от проверките по външно оценяване и  държавни зрелостни изпити, големият процент приети ученици във ВУЗ.

Програмата за развитие на Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас за периода 2010 - 2013 г. е основана на разбирането, че главна ценност в образователната система е ученикът и именно тази ценност осмисля всяка идея за развитие на училището. Новият образователен модел фиксира вниманието към образователните и творчески потребности на личността. Целта е обучаваните да намерят съвременни решения на своите образователни очаквания, както и да получат адекватна подготовка за бъдещата им професионална реализация, отговаряща на тенденциите в световното изкуство. Нашите приоритети отчитат специфичните особености и традиции на училищната среда и представят вижданията ни за европейско развитие на училището и за изграждане на личности и творци. Нашият екип поема отговорност да провежда училищна политика, в която водеща роля имат образованието, възпитанието и творческото развитие на децата и се ангажира с постигането на планираните резултати при пълна прозрачност и отчетност на управлението. 

 

ВИЗИЯ

Да развием високо конкурентна образователна и възпитателна среда, която насърчава и подкрепя всяка отделна личност в нейния стремеж към творческо и личностно развитие.

 

МИСИЯ

Национално училище за музикално и сценично изкуство "Проф. Панчо Владигеров" - гр. Бургас чрез постоянната си работа дава гаранции за висока професионална подготовка на младите хора, които ще определят националната ни идентичност и облика на България пред света. Успоредно с възпитанието и обучението на  своите ученици, училището пряко ще въздейства върху общокултурното развитие на децата извън системата на професионалното обучение по изкуства.

 

ПРИНЦИПИ НА РАЗВИТИЕ 

Равен достъп                          Всеки ученик постъпил в училището има право да получи качествено образование, което отговаря на потребностите и способностите му.

Ориентираност към личността       Най-важната предпоставка за успех на системата е успехът на личността.

Отговорност                           Всички членове на педагогическата колегия и помощно-обслужващия персонал, ангажирани в образователната, възпитателната и обслужващата дейност, осъществявана в училището, носят отговорност за постигане на трайни ефекти с дългосрочно въздействие.

Новаторство                           Административното ръководство и педагогическата колегия демонстрират воля и възможности за възприемане на нови подходи с цел постигане на по-добри резултати.

Гъвкавост                                Образователната и възпитателната дейност е ориентирана към многообразните личностни потребности и предоставя възможности за свободен избор на обучаваните.

Единство в многообразието  Обучението, подготовката и възпитанието на децата и младите хора се осъществяват в рамките на единна културно-образователна среда, която създава гаранции за защита и развитие на отделните култури и традиции в рамките на училищната образователна политика и общо културно-езиково пространство.

Сътрудничество                     Успешната образователна и възпитателна политика -като се започне от начален етап и се стигне до зрелостниците - се основава на широко участие в сътрудничество с други институции - от концепцията до изпълнението.

Автономност                          Училището, като част от  системата на образованието ползва автономия да провежда собствена политика, отговаряща на държавните образователни изисквания.

Ефективност                           Динамично управление, реализация и обвързване на ресурсите с конкретни резултати, оценка на миналия опит и бъдещото въздействие.

Отчетност                              Всички участници в образователната и възпитателната дейности отговарят и се отчитат за своите действия с цел осигуряване на ефикасност, ефективност и резултатност на политиките.

Законосъобразност                 Всички цели, приоритети, мерки и конкретни действия съответстват на Конституцията на Република България и на държавните изисквания  в областта на образованието, регламентирани чрез нормативните актове и закони, имащи отношение към училищата.

 

ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ В ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

 

НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” съществува и функционира в динамична глобална среда. Очакванията на обществото за изграждане и утвърждаване на система, която да осигурява достъп до оптимални условия за обучение, създава предпоставки за разширяване на  възможностите за избор на професионална ориентация и успех на всеки от обучаваните. Нашата цел е да подготвим българските граждани за учене през целия живот, като предоставим качествено и отговарящо на световните тенденции образование и възпитание. Спецификата на професионалната ни ориентация е такава, че основно условие за успех в реализацията на нашите ученици е изграждането на вътрешна необходимост за непрекъснато усъвършенстване на уменията, творческо търсене, експериментиране. Индивидуалната работа с учениците, която е задължителна при специализиращата подготовка, е предпоставка за успеха на отделната личност и е гарант за пълноценната й реализация.

 

Приоритетно направление I.         Създаване на предпоставки за развиване на ярка творческа индивидуалност на всеки ученик и стратегия за работа с деца с особено изявени дарби.

 

Приоритетно направление II.       Равнище на общообразователна подготовка, отговарящо на Държавните образователни изисквания. Придобиване на професионална квалификация, съобразена със съвременните тенденции в развитието на световното изкуство, гарантираща конкурентна способност в международен мащаб.

 

Приоритетно направление III.     Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол. 

 

Приоритетно направление IV.       Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 

Приоритетно направление V.        Взаимодействие с родителската общност

 

Приоритетно направление VI.       Изработване на рекламна стратегия на училището за възпитаване на потенциална публика и разширяване формите на взаимодействие с обществеността.

 

Приоритетно направление VII.     Активно продължаване на процеса на модернизация на материално-техническата база на училището.

 

Приоритетно направление VIII. Участие в национални и международни програми и проекти.

 

 

ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИ,

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ ПРИОРИТЕТИТЕ НА УЧИЛИЩЕТО

 

Приоритетно направление I.      Създаване на предпоставки за развиване на ярка творческа индивидуалност на всеки ученик и стратегия за работа с деца с особено изявени дарби.

 

 1. Ежегодно изготвяне на индивидуални планове за професионалната подготовка и развитие на всеки ученик.
 2. Ежемесечно планиране на програма за концертна и извънкласна дейност, насочена към развитие на творческия потенциал на учениците.
 3. Осигуряване на възможности за концертни изяви на учениците.
 4. Запазване на конкурсното начало като основна форма за подбор при участие в представителни проекти на училището.
 5. Стимулиране на творческия потенциал на учениците посредством прилагане на новите тенденции за музикално развитие.
 6. Включване на ученици от балетните класове в репетиционен процес и постановки на Държавна Опера – Бургас.
 7. Сътрудничество с Държавна Опера – Бургас за участие на ученици-инструменталисти като солисти и оркестранти.
 8. Сътрудничество с ДТ „А. Будевска” и Държавен куклен театър за участие на ученици от актьорските класове в постановки на театрите.
 9. Организиране, поощряване и своевременно информиране за участие в детски и младежки конкурси от регионален, национален и международен характер.
 10. Организиране и провеждане на традиционните проекти на училището: Международен конкурс за изпълнение на немска и австрийска музика "M.A.G.I.C.", Национален конкурс за най-добро изпълнение на българска музикална творба „Върбан Върбанов”, Национален фестивал „Свободна сцена на младия изпълнител”.
 11. Промяна на статута на „Бургаска лятна международна академия по изкуствата” във „Бургаска международна академия по изкуствата” с целогодишна дейност.
 12. Своевременно информиране на учениците за стипендии в областта на изкуството и националната програма за закрила на деца с изявени дарби.

 

Приоритетно направление II.     Равнище на общообразователна подготовка, отговарящо на Държавните образователни изисквания.

 1. Издигане  качеството на обучение по всеки учебен предмет и съществено повишаване нивото на познавателните умения, адаптирани към различни форми и начини за практическо прилагане на учебното съдържание и овладяване на компетентности.
 2. Създаване на комисия за оценка на качеството на професионалното образование. Анализ и обсъждане на резултатите от работата на комисията с целия педагогически персонал.
 3. Осъществяване на допълнителна работа с учениците. Откриване на заложбите на всяко дете и насочване на развитието му в област, в която то ще изяви най-добре своя потенциал. Развиване и подобряване на индивидуалната и диференцирана работа с учениците.
 4. Използване на интеграционни форми на обучение, на методи и подходи, гарантиращи максимално усвояване на знанията и уменията в рамките на учебния час и насочени към развитие на творческата индивидуалност на всеки ученик.
 5. Осъществяване на съвместна дейност между преподавателите по специален предмет и музикално-теоретични дисциплини, с цел цялостно творческо разгръщане личността на ученика.
 6. Прилагане на подходи, основани на демократични принципи и развити образователни модели, свързани с повишаване успеваемостта на учениците в обучението:

6.1.                поставяне на ученика в активна позиция по отношения на усвояването на нови знания и практическа приложимост на преподавания материал;

6.2.               използване на иновативни педагогични методи и форми за преподаване и научаване на учебните знания;

6.3.                извършване на ефективна диференцирана работа с учениците с намалена успеваемост;

6.4.               реализация на дейности за повишаване на резултатите от външното оценяване;

6.5.               успешно въвеждане на нови учебни програми;

 1. Подготовка на  учениците за продължаване на образованието. Професионално ориентиране на учениците, завършващи основно и средно образование, съобразно техните интереси и възможности.
 2. Стриктно спазване на изискванията:

8.1.                за безопасност на труда и правилника за вътрешния ред, водещи закони и наредби, свързани с образованието, опазване на живота и здравето на децата;

8.2.                на заложените основни принципи в “Етичен кодекс за работа с подрастващи”;

8.3.                за превенция на различни форми на дискриминация сред учащи, педагогически и непедагогически персонал;

8.4.               за здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд;

 1. Придобиване на професионална квалификация, съобразена със съвременните тенденции в развитието на световното изкуство, гарантираща конкурентна способност в международен мащаб.

 

Приоритетно направление III.    Усъвършенстване системата за квалификация, преквалификация, перманентно обучение и контрол. 

1.         Усъвършенстване на създадената  система за квалификация, повишаване личната квалификация от всеки учител или възпитател.

2.        Информиране на учителите относно различните форми на квалификация.

3.        Участие на преподавателите в изготвяне на учебни програми и инициативи за актуализиране на учебници и учебни помагала.

4.        Използване на разнообразни форми на квалификационна работа – практикум, семинар, лектория, дискусия, участие в научна-практическа конференция, информация от библиотека, интернет.

5.        Организиране на Майсторски класове и семинари по специалности.

6.        Обвързване на постигната професионално-квалификационна степен с допълнително материалното стимулиране предвидени във вътрешните правила за работна заплата.

7.        Повишаване ефективността на педагогическия контрол. Повишаване на изискванията към работата на учителя чрез засилване на вътрешно-училищната контролна дейност.

8.        Създаване на условия  за повишаване реалните резултати от обучението - засилване качеството  на предварителната подготовка, спазване задълженията произтичащи от ППЗНП и вътрешните правилници и наредби.

9.        Усъвършенстване на уменията на учителите за работа с приложни компютърни програми и изготвяне на продукти, предполагащи интегрирането на отделни предметни области и междупредметни връзки чрез интерактивни методи на преподаване и информационните технологии.

10.     Изработка на тематични годишни планове, индивидуални планове, графици на компютър по типови бланки.

11.      Реализиране на форми за творчески обмен между училищата по изкуствата.

12.     Разширяване обхвата на междуучилищния проект „Пространство за идеи”.

13.     Участие във всички форми за квалификация организирани на регионално ниво.

 

 

Приоритетно направление IV.     Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

 1. Поддържане на управленска информационна система на училищно ниво с въвеждане на данни за всички ученици – Admin-pro.
 2. Стриктно спазване системата на дежурство в училище, осъществяване на самоконтрол чрез създаване на комисии по спазването на дежурството.
 3. Подготовката  на училищните нормативни актове да е съобразена с целта - постигане на яснота и стабилност на училищната организация.
 4. Засилен контрол по изпълнение дейностите, свързани с осигуряване безопасни условия на обучение, дейността на комисиите по безопасност на движението, противопожарна охрана, гражданска защита и провеждане часа на класа.
 5. Изготвяне и реализиране на здравно-образователна програма
 6. Изпълнение на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на обучение и труд в училището.
 7. Адекватно здравно обслужване в училището.
 8. Превенция на тютюнопушенето и употребата на алкохол и наркотични вещества сред учениците.
 9. Превенция на насилието и агресията сред учениците.
 10. Реализиране на учебни програми за превенция на употребата на наркотици, на инфектиране с ХИВ/СПИН.
 11. Изпълнение на Графици за провеждане на обучението по безопасност на движението.
 12. Изпълнение на Графици за обучение на учениците за действия при бедствия, аварии, катастрофи и  пожари.

 

Приоритетно направление V.      Взаимодействие с родителската общност

 1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
 2. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на безпричинните отсъствия.
 3. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
 4. Въвеждане електронен дневник на училището.
 5. „Час на родителя” в рамките на часа на класа.
 6. Активно ангажиране на родителите в техническата организация на концерти и проекти на училището.

 

Приоритетно направление VI.     Изработване на рекламна стратегия на училището за възпитаване на потенциална публика и разширяване формите на взаимодействие с обществеността.

1.     Създаване на постоянно действащ екип по рекламната дейност.

2.    Яркото присъствие на НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров” в културния живот на града – своеобразна реклама за качеството на обучение в училището.

3.    Разяснителна работа сред родители на потенциални ученици за спецификата на обучение в училищата по изкуствата.

4.    Ежеседмично рекламно представяне на училището преди представление на Държавен куклен театър.

5.    Свободна школа по изкуствата към УН „Родни звуци”платено обучение по всички музикални инструменти, без ограничения във възрастта.

6.    Образователна програма „Искам да ти покажа” в детски градини и училища в града.

7.    Съвместни концертни програми по празнични поводи в детските градини в присъствието на децата и техните родители; репетиции и уроци, открити за публика; детски празници на открито с концертна програма, занимателни игри, ателиета по изкуства и др.

8.    Лична ангажираност на преподавателите по специални предмети за откриване на млади таланти.

9.    Официален електронен сайт на училището.

10. Отразяване дейността на училището със средствата на всички медии.

 

Приоритетно направление VII.   Активно продължаване на процеса на модернизация на материално-техническата база на училището.

 1. Осигуряване на средства за непрекъсната поддръжка и подновяване на базата        / свързано най-вече с амортизацията на инструментариума и техниката/.
 2. Оформяне на училищния  двор.
 3. Подобряване на условията за ученически спорт и нормалното провеждане на учебните часове по физическо възпитание и спорт.
 4. Дългосрочно планиране на дейности за подобряване на средата, в която се работи – класни стаи, коридори, места за отдих.
 5. Ефикасни мерки за работа с учениците за опазване на общото имущество.
 6. Развиване на партньорствата и сътрудничеството между училището и други центрове за обучение, читалища и неправителствени организации.

 

 

Приоритетно направление VIII. Участие в национални и международни програми и проекти

 1. „Информационни   и   комуникационни   технологии (ИКТ) в училище"
 2. „Диференцирано заплащане”
 3. „Закрила на деца с изявени дарби"
 4. "Осигуряване   на   учебници   и   учебни   помагала   за учениците в I - VІІ клас в училището”
 5. "Осигуряване на закуска на всеки ученик в I - IV клас”
 6. Участие в международен проект по програма „Коменски” – „Учене през целия живот”. Тема: „Моята страна през твоите и моите очи”.
 7. Проект „Успех”.
 8. „Есенни кореспонденции” – Баден-Баден.
 9. Развитие на европейски партньорства като допълнителен инструмент за въвеждане на добри практики.

 

Финансиране

 

Основен източник за финансиране е делегираният бюджет, чрез който се дава право на директора на училището на второстепенен разпоредител с бюджетни кредити. Делегираният бюджет е предпоставка за развитие при разумно планиране на разходите и правилно структуриране на приоритетите на учебното заведение.

Единият от основните компоненти за определяне на делегираните от държавата средства е броят ученици. Това поражда необходимост от активни действия в следните направления:

·         Индивидуална работа за намиране на деца със заложби в областта на изучаваните изкуства и приобщаването им към училището.

·         Активна медийна разгласа на концертната дейност и вътрешно-училищния живот.

Освен бюджета източници за финансиране са:

·        Училищното настоятелство – УН осигурява дарители и участва във всички големи творчески проекти на училището.

·        Свободна школа по изкуствата към УН

·        Билети или платени концерти на училището за юридически лица и институции

·        Отдаване на помещения под наем – няма голяма възможност за разгръщане на такъв вид дейност, поради ограничения сграден фонд на училището

·        Средства от спонсори и дарения

 

Нашите усилия ще бъдат насочени към:

Насърчаване осигуряването на допълнителен финансов ресурс в училището чрез съвместни дейности с училищното настоятелство